BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11
IM. NOBLISTÓW POLSKICH
W STRAGRDZIE
www.bip.gov.pl

ZAPYTANIE O CENĘ - MALOWANIE SALI GIMNASTYCZNEJ
W SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11
1.
ZAPYTANIE O CENĘ PRZEDMIOTU MALOWANIA - dnia 24 kwietnia 2018 r.
2.
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - z dnia 14 maja 2018 r.
3.
PONOWNE ZAPYTANIE O CENĘ PRZEDMIOTU MALOWANIA - z dnia 14 maja 2018 r.

KONTROLA JAKOŚCI WODY W NIECCE BASENOWEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W STARGARDZIE
1.
DATY POBRANIA PRÓBEK
2.
ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY (28.08.2016 - 12.10.2017)

OGŁOSZENIA DYREKTOR SZKOŁY
1.
POLITYKA ANTYMOBBINGOWA
2.
PROCEDURA OCENY PRACY NAUCZYCIELA
3.
Regulamin funkcjonowania wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli
4.
Regulamin organizacyjny szkoły
5.
Regulamin pełnienia dyżurów przez nauczycieli w czasie przerw
6.
Regulamin przyznawania nagród nauczycielom
7.
REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOLE
8.
PROCEDURA ZWOLNIENIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Regulamin organizacyjny Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich w Stargardzie
GŁÓWNE ZAGADNIENIA REGULAMINU
1.
Ogólne zasady funkcjonowania regulaminu organizacyjnego
2.
Schemat organizacyjny Gimnazjum nr 4
3.
Zadania realizowane w szkole
4.
Obieg dokumentów i podpisywanie korespondencji
5.
Przyjmowanie skarg i wniosków
6.
Tryb wykonywania kontroli
7.
Postanowienia końcowe

strona szkoły