Szkoły srednie
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Noblistów Polskich w Stargardzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://sp11stargard.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019-04-20.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wykroczeń:
1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
a) pochodzą z różnych Ÿźródeł,
b) opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
c) posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
d) opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
2. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
3. z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie nie jest przez redaktorów stosowany znacznik lang.

Oświadczenie sporządzono dnia: 22.09.2020r.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Informacja o przeprowadzonej analizie, o której mowa w art. 8, ust. 3 ustawy o dostępności cyfrowej. Link do wyniku analizy: https://www.e-bip.org.pl/sp11stargard/21589

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Badanie dostępności zostało przeprowadzone przez: Szkołę Podstawową nr 11 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Noblistów Polskich w Stargardzie

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Eryk Ząbek , e-mail: ezabek@sp11stargard.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 91 573 20 02. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetowąš lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub elementu aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Adres: Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Noblistów Polskich os. Zachód B 15 73-110 Stargard.

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Noblistów Polskich znajduje się w centrum Osiedla Zachód. Dzięki temu położeniu uczniowie mają blisko do szkoły i mogą w pełni korzystać z bazy oraz różnorodnych zajęć dydaktycznych i sportowych. Dogodne położenie szkoły sprawia, że uczniowie mieszkający poza osiedlem mogą dojeżdżać miejskimi autobusami.

Główne wejście do siedziby Szkoły Podstawowej nr 11, usytuowane jest od wewnętrznej drogi dojazdowej do budynku B 14 na os. Zachód. Do budynku prowadzą główne drzwi wejściowe.

W szkole znajdują się:

28 sal lekcyjnych (sale są dostosowane do nauki poszczególnych przedmiotów i wyposażone w odpowiednie pomoce dydaktyczne)
2 pracownie komputerowe
biblioteka i czytelnia
świetlicę
salę gimnastyczną
kompleks boisk
basen
gabinet pielęgniarki
stołówkę
sklepik szkolny

Szkoła posiada 20 sal dydaktycznych i pracowni, 2 sale gimnastyczne i 2 informatyczne, które gwarantują wszechstronny rozwój ucznia.

Z budynku szkoły są dwa wyjścia ewakuacyjne.

Obiekty szkolne są całodobowo chronione przez agencję ochrony, wewnętrzny i zewnętrzny monitoring wizyjny.

Parking samochodowy znajduje się przy drodze dojazdowej do szkoły od strony do budynku B 14 na os. Zachód. Wjazd na wewnętrzny teren nieruchomości znajduje się od budynku B 14 na os. Zachód.

Wewnętrzne klatki schodowe zapewniają dostęp do wszystkich kondygnacji budynku. Korytarze w budynku szkoły mają szerokość min. 2 m, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach.

Drzwi wejściowe do sali gimnastycznej są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników jednostki przy wejściu do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym - tel. +48 91 573 20 02.

Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Do budynku szkoły jest podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Budynek szkoły nie jest wyposażony w windę.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje dodatkowe
Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych, "Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo" itp.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych ( Dz. U. z 2012 r. nr 0, poz. 526 ze zm.).

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848).
Wykonanie strony: ©2018r. Prowadzenie strony: Admin Wszelkie prawa zastrzeżone - Dyrektor» do góry