Szkoły srednie
ZARZĄDZENIE W SPRAWIE DUPLIKATÓW LEGITYMACJI I ŚWIADECTW SZKOLNYCH

ZARZĄDZENIE

Dyrektora Szkoły Podstawowe nr 11 im. Noblistów Polskich

W sprawie : ustalenia wysokości opłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych.

Na podstawie: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw... (Dz. U. Nr 58, poz. 504 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

1. Ustalam wysokość opłat za duplikaty w wysokości:
. duplikat legitymacji szkolnej 9,00 złotych
. duplikat świadectwa 26,00 złotych


2. Opłatę, o której mowa w pkt.1 wpłaca się na konto dochodów własnych Szkoły Podstawowej nr 11:


nr konta 57 1240 3901 1111 0000 4219 1883

podając na przelewie:
. imię i nazwisko ucznia
. adres zamieszkania ucznia
. oraz w tytule przelewu: opłata za duplikat legitymacji szkolnej/świadectwa

3. Osoba zainteresowana wydaniem duplikatu świadectwa składa w sekretariacie Szkoły Podstawowe nr 11 wniosek z prośbą o wydanie duplikatu świadectwa oraz przedstawia dowód zapłaty.

4. Osoba zainteresowana wydaniem duplikatu legitymacji szkolnej składa w sekretariacie Szkoły Podstawowe nr 11 aktualne zdjęcie (w przypadku prośby o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej) a także zniszczoną legitymację (w przypadku posiadania zniszczonego dokumentu) oraz przedstawia dowód zapłaty.

5. Wydanie duplikatu następuje po potwierdzeniu przez osobę zainteresowaną odbioru dokumentu własnoręcznym podpisem.

6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Wykonanie strony: ©2018r. Prowadzenie strony: Admin Wszelkie prawa zastrzeżone - Dyrektor» do góry