Szkoły srednie
WSZYSTKO O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

1. Podstawowe wiadomości o egzaminie ósmoklasisty.

2. Podstawa prawna egzaminu ósmoklasisty.

3. Ważne terminy dotyczące egzaminów ósmoklasisty w roku szkolnym 2019 / 2020.

4. Procedury przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.


Zarządzenie nr 12/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11

z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego
im. Noblistów Polskich w Stargardzie
z dnia 25 maja 2020 roku
w sprawie procedur egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowejz dnia 19 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
2. Wytyczne wydane w dniu 15 maja 2020 roku przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektoriat Sanitarny dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych.

Zobowiązjuję uczniów, nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej nr 11 do przestrzegania niniejszej procedury.

§ 1. Egzamin odbędzie się w dniach:

16 czerwca 2020- język polski (wtorek) - czas trwania 120 minut / (lub 180 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)
17 czerwca 2020- matematyka (środa) - czas trwania-czas trwania 100 minut / (lub 150 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)
18 czerwca 2020- język angielski (czwartek) - czas trwania-czas trwania 90 minut / (lub 135 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)

Uczniowie na egzamin wchodzą głównym wejściem od godziny 8:20 (z zachowaniem odległości minimum 1,5 metra)

§ 2. Organizacja egzaminu

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa( zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Na egzamin nie może przyjść nikt (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), kto przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
3. Rodzic/ prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

a) Zdający
b) Osoby zaangażowane w przeprowadzenie egzaminu (obserwatorzy, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi egzaminu oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu np. komputery, sprzęt medyczny)
c) Inni pracownicy odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługa szatni
d) Uczniowie innych klas, jeśli nie ma możliwości zrezygnowania z przeprowadzenia zajęć w dniu egzaminu
e) Pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeśli wystąpiła taka konieczność
f) NIEDOZWOLONE JEST PRZEBYWANIE NA TERENIE SZKOŁY OSÓB INNYCH NIŻ WYŻEJ WYMIENIONE

5. ZDAJĄCY NIE POWINNI WNOSIĆ NA TEREN SZKOŁY ZBĘDNYCH RZECZY, W TYM KSIĄŻEK, TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH, MASKOTEK.

6. NA EGZAMINIE ZDAJĄCY KORZYSTA Z WŁASNYCH PRZYBORÓW PIŚMIENNICZYCH, ZDAJĄCY NIE MOGĄ POŻYCZAĆ PRZYBORÓW OD INNYCH ZDAJĄCYCH.

7. W PRZYPADKU MATERIAŁÓW JEDNORAZOWYCH, KTÓRYCH ZDAJĄCY NIE ZWRACAJĄ, DEZYNFEKCJA NIE JEST KONIECZNA

8. SZKOŁA NIE ZAPEWNIA WODY PITNEJ. NA EGZAMIN NALEŻY PRZYNIEŚĆ WŁASNĄ BUTELKĘ Z WODĄ - MNIEJ NIŻ JEDEN LITR.

9. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
10. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia kilku rezerwowych członków zespołów nadzorujących, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu zastąpić osoby, które z uzasadnionych powodów , w tym ze względu na chorobę, nie będą mogły przyjść do pracy w dniu egzaminu.

§ 3. Środki bezpieczeństwa osobistego:
1. CZEKAJĄC NA WEJŚCIE DO SZKOŁY LUB SALI EGZAMINACYJNEJ, ZDAJĄCY ZACHOWUJĄ ODPOWIEDNI ODSTĘP CO NAJMNIEJ 1,5 METRA ORAZ MAJĄ ZAKRYTE USTA I NOS.
2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z ZAKRYTYMI USTAMI I NOSEM (maseczką jedno -lub wielorazową, materiałem, przyłbicą - w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
3. ZAKRYWANIE UST I NOSA OBOWIĄZUJE NA TERENIE CAŁEJ SZKOŁY z wyjątkiem sal egzaminacyjnych. PO ZAJĘCIU MIEJSC PRZEZ ZDAJĄCYCH. Podczas wpuszczania uczniów do sal egzaminacyjnych członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości ( konieczne jest wówczas zachowanie CO NAJMNIEJ 1,5 metrowego odstępu).
4. SZKOŁA NIE ZAPEWNIA MASECZEK ANI INNYCH ŚRODKÓW DO ZASŁANIANIA UST I NOSA
5. Zdający są zobowiązani ZAKRYWAĆ USTA I NOS do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć USTA I NOS, kiedy:
a) podchodzi do niego nauczyciel( aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie}
b) wychodzi do toalety
c) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej

6. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

7. Zarówno zdający , jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą- jeżeli uznają to za właściwe- mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku/ stanowisku egzaminacyjnym ( w przypadku zdających) lub kiedy obserwują egzamin siedząc albo stojąc( w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzenie egzaminu w danej sali).

8. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo , jeśli nie mogą również korzystać z niej, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp , jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 metry.

9. Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z organizacją pracy zdających , którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa:
a) Sytuacja , w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa , powinna być zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020r.
b) Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje informację o konieczności organizacji egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej

1. Przy wejściu głównym zostaną umieszczone numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
2. Każdy wchodzący do szkoły zobowiązany jest do dezynfekowania rąk odpowiednim płynem( środki do dezynfekcji zabezpiecza szkoła).
3. Egzamin będzie przeprowadzony w salach - aula i sala 107 - uczniowie z dostosowaniami , które zabezpieczają odpowiednie odstępy pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami zespołu nadzorującego ( co najmniej 1,5 metra).
4. Ławki w sali egzaminacyjnej należy ustawić w taki sposób , aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5 metrowy odstęp w każdym kierunku.
5. Miejsca dla członków zespołu nadzorującego również powinny zostać przygotowane z zachowaniem co najmniej 1,5 metrowego odstępu od zdających oraz pozostałych członków zespołu nadzorującego( podczas gdy zdający rozwiązują zadania) W trakcie czynności organizacyjnych członkowie zespołu nadzorującego są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki.
6. Członkowie zespołu nadzorującego powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej. Konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy zdających w pozycji stojącej. Istotne jest ,aby zapewnić miejsca dla członków zespołu nadzorującego w taki sposób, aby zachować odpowiednie odstępy, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości właściwego nadzoru pracy zdających.
7. Drzwi do szkoły, oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Wyjątek stanowią:
a) egzamin z języków obcych w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu
b) sytuacje, w których sale egzaminacyjne są wietrzone, tak aby nie tworzyć przeciągów.
8. Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu ( jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie , dbając o zapewnienie komfortu zdających.
9. Uczeń zdający egzamin zostawia wszystkie rzeczy osobiste we własnych szafkach.
10. W szkole nie należy nosić biżuterii- na rękach poniżej łokcia nie można nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk.
11. W szkole jest wprowadzony monitoring codziennych prac porządkowych,ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych /m.in. poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w innych pomieszczeniach, włączników, klawiatury, zewnętrznych klamek, dzwonków, itp.
12. Wszystkie zabiegi dezynfekcyjne przeprowadzane są przez personel szkoły zgodnie z zaleceniami producenta środka do dezynfekcji, w tym czasu niezbędnego do wywietrzenia pomieszczeń/przedmiotów, tak aby (osoby przebywające w szkole) dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
13. Personel opiekujący się dziećmi w razie konieczności będzie zaopatrzony w indywidualne środki ochrony osobistej (jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, fartuchy z długimi rękawami ew. przyłbice do użycia w razie konieczności - adekwatnie do sytuacji).
14. Toalety będą dezynfekowane na bieżąco po każdym użyciu.
15. W pomieszczeniach sanitarno - higienicznych są wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk - instrukcje.

§ 5. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu:
1. Członkowie zespołów nadzorujących zobowiązani są przejść szkolenie z zasad dotyczących bezpieczeństwa podczas egzaminu ósmoklasisty przeprowadzone przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego.
2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje członków zespołu nadzorującego przeprowadzającego egzamin w sali egzaminacyjnej, że w danej sali do egzaminu przystępuje zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie , którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie. Członkowie zespołu nadzorującego muszą posiadać taką wiedzę , aby nie interpretować takich objawów jako "niepokojących"
3. Paczki należy odbierać od kuriera w rękawiczkach. Po odebraniu można je przetrzeć szmatką z płynem dezynfekującym.
4. Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze od przewodniczącego zespołu egzaminującego. Arkusze są rozdawane zdającym przez osoby , które mają złożone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos.
5. Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązkowych zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
a) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
b) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeni pracy z arkuszem egzaminacyjnym
c) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust i nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
d) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie
e) poinstruować zdających , aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły ( zachowanie odległości minimum 1,5 metra)
6. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną ( jeśli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu ( nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

§ 6. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego
Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusemSARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci oraz pracowników szkoły, w sytuacji wystąpienia podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika szkoły.
1. Pomieszczenie na odizolowanie osoby
a) W szkole funkcjonuje pomieszczenie przeznaczone na odizolowanie osoby, u której podejrzewa się wystąpienie objawów chorobowych COVID-19 - zwane dalej jako "izolatka". Izolatka mieści się w sali nr 106p.
b) Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony osobistej, płyn dezynfekujący oraz inne przedmioty jako zabezpieczenie optymalnych warunków oczekiwania na opuszczenie szkoły.
c) Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy szkoły.
d) Po każdym użyciu pomieszczenia przez ucznia lub pracownika szkoły, u którego podejrzewano wystąpienie objawów choroby COVID-19, pomieszczenie jest zdezynfekowane przez personel sprzątający przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony osobistej. e) Po ekspozycji środka dezynfekującego (zgodnie z zastosowanym środkiem - zaleceniami producenta) pomieszczenie należy przewietrzyć.

2. Podejrzenie wystąpienia objawów u ucznia:
a) Jeśli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby np. podwyższoną temperaturę ciała i niepokojące objawy chorobowe należy niezwłocznie o zaistniałym fakcie powiadomić dyrektora placówki.
b) Dyrektor powiadamia rodziców o konieczności natychmiastowego odebrania dziecka ze szkoły.
c) Wyznaczony przez dyrektora pracownik szkoły z zastosowaniem niezbędnych środków ochrony osobistej przeprowadza dziecko do izolatki oraz zapewnia dziecku niezbędną opiekę.
d) Osoby przebywające w izolatce zachowują między sobą minimum 2 m odległości.
e) Po wystąpieniu zdarzenia dyrektor szkoły lub osoba przez niego wyznaczona powiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną.
f) W momencie odbierania odizolowanego dziecka należy zadbać, aby ono nie miało kontaktu z innymi dziećmi, pracownikami szkoły lub osobami trzecimi znajdującymi się na terenie placówki.
g) Dalszy sposób postępowania zostanie określony w konsultacji z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym.
h) Obszar, w którym poruszało się dziecko poddane jest gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami i zaleceniami.

3. Podejrzenie wystąpienia objawów u pracownika:
a) Do pracy w szkole mogą przychodzić tylko osoby zdrowe, pracownicy z objawami choroby powinni skorzystać z pomocy lekarskiej i stosować się do zaleceń.
b) Pracownik będący w pracy a podejrzewający u siebie wystąpienie choroby powinien niezwłocznie udać się do izolatki, informując o tym dyrektora szkoły.
c) W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostanie on niezwłocznie odsunięty od pracy, powiadomiona zostanie powiatowa stacja sanitarno - epidemiologiczna
d) Po ustaleniu z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym zostaną wdrożone dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
e) Zostanie ustalona lista osób przebywających w tym czasie w części szkoły, w której przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
f) Obszar, w którym poruszał się pracownik zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami i zaleceniami.

§ 7. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły oraz rodziców/ opiekunów prawnych dzieci poprzez umieszczenie na stronie internetowej szkoły.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2020 r. podlega ogłoszeniu w Księdze Zarządzeń i zostaje przesłane za pomocą wiadomości w dzienniku elektronicznym- Librus do wszystkich nauczycieli, uczniów klasy ósmej i rodziców.

25.05.2020 r.
Dyrektor SP11 Jolanta Faryńska

Wykonanie strony: ©2018r. Prowadzenie strony: Admin Wszelkie prawa zastrzeżone - Dyrektor» do góry