Szkoły srednie
PLAN PRACY SZKOŁY


Szkoła Podstawowa nr 11
z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego
im. Noblistów Polskich
w Stargardzie
na lata 2020 - 2021


Przyjęto uchwałą nr 1 Rady Pedagogicznej z dnia 14 września 2020 r.

I. ŹRÓDŁA PLANU PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2020/2021

1. Priorytety Ministra Edukacji Narodowej i Kuratora Oświaty na rok szkolny 2020/2021
2. Podstawa programowa kształcenia ogólnego szkół podstawowych
3. Rekomendacje z wewnętrznej ewaluacji pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020
4. Wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020
5. Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2017r. z póź. zm. w sprawie wymagań dla szkół i placówek
6. Statut Szkoły

Podstawowe kierunki rozwoju polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów
2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno - pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego obejmują:
1) w zakresie kontroli:
- "Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach";
- "Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia";

2) w zakresie ewaluacji (problemowa):
- "Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się";
- "Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej";

3) w zakresie monitorowania:
- "Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia";
- "Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych".

WNIOSKI DO PRACY NA ROK SZKOLNY 2020/2021 I SPOSOBY ICH WYKORZYSTANIA

1. Przeprowadzić we wrześniu diagnozy we wszystkich klasach
Diagnozy mogą mieć formę pisemną, ustną, obserwacji. Wnioski z diagnoz należy uwzględnić w planie pracy z przedmiotu. Uwzględnić zróżnicowane potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia.

2. Objąć pomocą i wsparciem uczniów, którzy niesystematycznie uczestniczyli w zdalnym nauczaniu.
Zachęcać uczniów do udziału w zajęciach wyrównawczych i konsultacjach. Dostosować wymagania do możliwości uczniów. Stymulować rozwój uczniów stosując różne formy wzmocnień pozytywnych.

3. Nadal wykorzystywać platformę Google w edukacji.
Przeprowadzić szkolenie dla nauczycieli, rodziców i uczniów. Ujednolicić sposób komunikowania z uczniami- Classroom. Wykorzystać platformę w nauczaniu stacjonarnym.

4. Wprowadzać innowacje i projekty w pracy z uczniami.
Poszukiwać ciekawych rozwiązań, nawiązywać współpracę z różnymi instytucjami, które dofinansowują realizację projektów.

5. Kontynuować działania rozwijające zainteresowania uczniów.
np. potkania z podróżnikiem, warsztaty pisarskie, wyjazdy do teatru. Zachęcać do uczestnictwa w zajęciach kół zainteresowań, motywować do udziału w konkursach.

6. Wdrażać wnioski i rekomendacje z egzaminu próbnego i diagnoz do pracy z uczniem.
Dostosować plany pracy do wyników, Pamiętać, że mimo nauczania różnych przedmiotów, wszyscy kształcimy kompetencje kluczowe i umiejętności takie jak: sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych;wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie myślenia matematycznego; poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych źródeł; kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie; rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych; praca w zespole i społeczna aktywność; aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju.

7. Prowadzić zajęcia wyrównawcze dla uczniów słabych, zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty i motywować do uczestnictwa w nich,
Ustalić plan zajęć wyrównawczych i konsultacji tak, aby uczniowie mogli korzystać z ich różnorodności. Wspieranie ucznia może odbywać się również z wykorzystaniem platformy internetowej.

8. Promować szkołę w środowisku lokalnym, w powiecie, województwie poprzez udział w konkursach.
Udział w konkursach, zawodach sportowych, promowanie działań szkoły w mediach lokalnych i na stronie szkoły i fb. Zorganizowanie dnia otwartego. Angażowanie rodziców w działania szkoły (jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna).

9. Dzielić się wiedzą i doświadczeniem, uczestniczyć w różnych formach kształcenia.
Kontynuować działania zespołów przedmiotowych, organizować szkolenia zgodnie z potrzebami szkoły i nauczycieli. Rozwijać umiejętność ewaluacji pracy własnej nauczyciela. Zorganizować szkolenie dotyczące sposobów ewaluacji pracy własnej.

10. Rozwijać umiejętności sportowe od najmłodszych klas.
Kontynuować zajęcia klas sportowych. Zachęcać uczniów wszystkich klas do udziału w zajęciach sportowych.

11. Podejmować działania wychowawcze mające na celu eliminowanie pojawiających się zagrożeń i wzmacnianie właściwych zachowań uczniów.
Kontynuować działania wychowawcze i profilaktyczne promujące zdrowe odżywianie, rekreację, zdrowy styl życia, bezpieczeństwo

EWALUACJA

1. Badanie poziomu czytania w kl. IV - wrzesień
2. Style uczenia się - kl. IV- październik
3. Diagnoza czynników ryzyka i czynników chroniących w celu przeciwdziałania narkomanii i podejmowania ryzykownych zachowań przez uczniów
4. Bezpieczeństwo psychospołeczne uczniów po powrocie uczniów do szkoły po zawieszeniu zajęć w poprzednim roku szkolnym.
5. Świadomość i skala cyberprzemocy wśród naszych uczniów.

III. OBSZARY PRACY SZKOŁY :

Dydaktyka oraz monitorowanie podstawy programowej
Wychowanie i opieka
Promowanie działań szkoły i współpraca ze środowiskiem lokalnym
Wolontariat
Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli, praca w zespołach samokształceniowych
Baza i wyposażenie szkoły.


pobierz
Wykonanie strony: ©2018r. Prowadzenie strony: Admin Wszelkie prawa zastrzeżone - Dyrektor» do góry