Szkoły srednie
Plan Pracy Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Noblistów Polskich w Stargardzie rok szkolny 2017/2018


I. ŹRÓDŁA PLANU PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2017/2018

1. Priorytety Ministra Edukacji Narodowej i Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018
2. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół podstawowych
3. Raporty z wewnętrznej ewaluacji pracy szkoły w roku szkolnym 2016/2017
4. Protokół z Rady Pedagogicznej z dnia 14 i 26 czerwca 2017 r.
5. Rozporządzenie MEN z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie wymagań dla szkół i placówek
6. Statut Szkoły

Podstawowe kierunki rozwoju polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018:
1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego obejmują:
1) w zakresie kontroli:
- "Zgodność z przepisami prawa przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019" (publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych)
- "Ocena prawidłowości realizacji zadań szkół i przedszkoli w zakresie organizacji nauki języka mniejszości narodowej, etnicznej i języka regionalnego oraz własnej historii i kultury" (publiczne i niepubliczne przedszkola i szkoły organizujące naukę języka mniejszości narodowej, etnicznej i języka regionalnego oraz własnej historii i kultury)
- "Ocena prawidłowości zapewnienia warunków i organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych" (publiczne i niepubliczne szkoły ogólnodostępne)
- "Ocena prawidłowości współpracy publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych z przedszkolami i szkołami" (publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne)

2) w zakresie ewaluacji:
- "Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej" (przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, oddziały przedszkolne zorganizowane w szkołach podstawowych)
- "Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne"

3) w zakresie monitorowania:
- "Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na strzelnicach funkcjonujących w szkołach"
- "Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół"

II. GŁÓWNE CELE:

1. Wzmacnianie bezpieczeństwa młodzieży w szkole i poza szkołą:

- kształtowanie właściwych postaw i zachowań uczniów poprzez:
- podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych mających na celu eliminowanie zagrożeń (dopalacze, narkotyki i inne używki);
- wzmocnienie właściwych zachowań młodzieży i respektowanie norm społecznych;
- wychowanie w duchu tolerancji i podejmowanie działań integracyjnych
- kontynuowanie treści z zakresu profilaktyki cyberprzemocy; promowanie bezpieczeństwa w sieci,

2. Wspomaganie rozwoju uczniów:
- stymulowanie rozwoju uczniów poprzez różne metody wzmocnień pozytywnych
- wspomaganie rozwoju uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji
- mobilizowanie uczniów do udziału w zajęciach wyrównawczych, informowanie rodziców o udziale ich dzieci w tych zajęciach
- aktywizowanie uczniów do udziału w zajęciach pozalekcyjnych ( motywowanie ich oceną)
- wdrażanie uczniów do większej samodzielności do pracy na lekcji
- uwzględnianie wniosków z analizy egzaminu gimnazjalnego oraz rekomendacji wynikających z ewaluacji i zaleceń pohospita- cyjnych;
- zwrócenie szczególnej uwagi na edukację czytelniczą, informatyczną i matematyczno- przyrodniczą
- systematyczne monitorowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego ( w roku szkolnym 2017/18 obowiązują trzy różne podstawy programowe)
- wdrażanie uczniów do samooceny i refleksji nad sobą i swoim zachowaniem
- stała troska o kulturę osobistą uczniów
- wychowanie do wartości m.in. przyjaźni, odpowiedzialności i poczucia obowiązku, wiedzy i nauki, tolerancji, szacunku, koleżeństwa i pomocy innym
- prowadzenie działań prozdrowotnych wśród uczniów i ich rodziców; profilaktyka uzależnień

3. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju ucznia w kierunku świadomego wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.
4. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród młodzieży szkolnej - upowszechnianie w różnych wymiarach.
5. Rozwijanie kompetencji informatycznych.
6. Konsekwentne przeciwdziałanie wagarom, spóźnieniom i nieuzasadnionym wyjściom uczniów poza teren szkoły.
7. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli
- szkolenie umiejętności komputerowych nauczycieli

8. Systematyczne modernizowanie bazy szkoły (zakup radiomagnetofonów, kolejnych laptopów, rzutników, rolet itp., przystąpienie do projektu Stargardzki Budżet Obywatelski - budowa boiska)

III. PROPONOWANE OBSZARY EWALUACJI PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Rozpoznanie preferencji uczenia się uczniów i dostosowywanie form i metod pracy do tych potrzeb, uwzględniając metody aktywizujące
Badanie poziomu czytania w kl. IV i V
Funkcjonowanie klas 1-2 w Szkole Podstawowej nr 11

IV. OBSZARY PRACY SZKOŁY :

Dydaktyka oraz monitorowanie podstawy programowej
Wychowanie i opieka
Promowanie działań szkoły
Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli, praca w zespołach samokształceniowych
Baza i wyposażenie szkoły


pobierz
Wykonanie strony: ©2005r. Prowadzenie strony: Admin Wszelkie prawa zastrzeżone - Dyrektor» do góry