Szkoły srednie
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA


UCZEŃ MA PRAWO DO:
 1. przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły;
 2. przedstawiania wychowawcy klasy i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień;
 3. poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich;
 4. jawnego wyrażania opinii dotyczącej życia szkoły i zgłaszania swoich propozycji i rozwiązań;
 5. inicjatywy poprzez uczestnictwo w organizacji ideowo - wychowawczej jak np. ZHP, w przypadku organizacji działających poza szkołą - za wiedzą i zgodą rodziców i wychowawcy klasy;
 6. uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
 7. reprezentowania szkoły zgodnie ze swoimi możliwościami w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach;
 8. odpoczynku w soboty i niedziele, w czasie świąt i ferii;
 9. opieki socjalnej (wyżywienia, pomocy materialnej, korzystania z wczasów zdrowotnych) na zasadach określonych odrębnymi przepisami;
 10. jawnej oceny swojej wiedzy i umiejętności. Oceny cząstkowe z przedmiotów uczeń otrzymuje wyłącznie za wiedzę;
 11. być powiadomionym na tydzień przez klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej o ocenach rocznych (śródrocznych). Na miesiąc przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej uczeń ma prawo być powiadomiony o przewidywanych ocenach rocznych .
 12. powiadomienia z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym o terminie prac pisemnych i sprawdzianów wiadomości. W ciągu tygodnia mogą odbyć się co najwyżej trzy sprawdziany, nie więcej jak jeden dziennie;
 13. zapoznania się z regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania;
 14. zgłoszenia zastrzeżenia, jeżeli uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny;
 15. egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego;
 16. do indywidualnego toku nauki przyznawanego na wniosek lub za zgodą rodziców (opiekunów) po zasięgnięciu przez Dyrektora Szkoły opinii Rady Pedagogicznej i Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 17. w przypadku naruszenia praw uczniowskich uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się do Dyrektora Szkoły lub Rzecznika Praw Ucznia przy Kuratorium Oświaty w Szczecinie.
UCZEŃ MA OBOWIĄZEK:
 1. zachowywać się wg zasad zawartych w statucie szkoły;
 2. poszerzać swoją wiedzę i umiejętności. Systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych, przynosić przybory, niezbędne pomoce;
 3. uczestniczyć w razie potrzeby (na wniosek wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu) w zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych;
 4. dbać o honor i tradycje szkoły;
 5. godnie i kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią, posługiwać się pięknym językiem polskim;
 6. okazywać szacunek wszystkim pracownikom szkoły, podporządkować się zarządzeniom dyrekcji i Rady Pedagogicznej;
 7. przestrzegać wewnętrznego, moralnego kodeksu klasy, brać udział w jego tworzeniu;
 8. przestrzegać zasad współżycia społecznego, a szczególnie okazywać szacunek dorosłym i kolegom:
 9. przeciwstawiać się brutalności i wulgarności;
 10. szanować poglądy i przekonania innych ludzi;
 11. zachować tajemnicę korespondencji i spraw powierzonych w zaufaniu;
 12. ujawniać sprawy, które szkodziłyby ogółowi lub ludzkiemu życiu i zdrowiu;
 13. naprawiać wyrządzone przez siebie szkody;
 14. dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych: nie palić tytoniu; również e- papierosów, nie pić alkoholu, nie używać narkotyków i innych środków odurzających, nie wykorzystywać w sposób niewłaściwy swojej siły fizycznej;
 15. pracować nad dyscypliną wewnętrzną:
 16. nie opuszczać bez usprawiedliwienia zajęć szkolnych;
 17. nie spóźniać się na zajęcia;
 18. dbać o swój wygląd zewnętrzny:
 19. nie nosić biżuterii, która mogłaby być przyczyną uszkodzeń ciała (np. duże kolczyki, długie łańcuszki , kolczyki w łuku brwiowym i języku); za posiadaną biżuterię odpowiada jej właściciel;
 20. nosić skromny, schludny strój stosowny do sytuacji;
 21. nie farbować włosów, nie nosić makijażu, nie malować paznokci
 22. nosić identyfikator; uczeń bez identyfikatora nie może zgłosić nieprzygotowania do lekcji ani braku zadania domowego
 23. troszczyć się o mienie szkoły, jej estetyczny wygląd;
 24. nosić zmienne obuwie; uczeń bez obuwia zmiennego nie może zgłosić nieprzygotowania do lekcji ani braku zadania domowego
 25. dbać o porządek i czystość na terenie szkoły i w jej otoczeniu;
 26. nie niszczyć sprzętu szkolnego;
 27. nie nosić narzędzi i przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu uczniów;
 28. nie używać telefonów komórkowych i innych urządzeń audiowizualnych służących między innymi do rejestracji lub odtwarzania dźwięku .
 29. w przypadku nieprzestrzegania przez ucznia zasad wymienionych w punkcie 19, 27, 28 przedmioty te mogą być odebrane przez nauczyciela i przekazane do dyrektora szkoły. Odebrać je może rodzic lub opiekun prawny ucznia;
 30. szkoła nie ponosi odpowiedzialności finansowej za wymienione w punktach 19, 27, 28 przedmioty
 31. Uczeń ma obowiązek stosować się do zapisów zawartych w § 7c dotyczącym bezpieczeństwa uczniów.
Wykonanie strony: ©2018r. Prowadzenie strony: Admin Wszelkie prawa zastrzeżone - Dyrektor» do góry