Szkoły srednie
PROCEDURY POSTĘPOWANIA - BEZPIECZNA SZKOŁA

Aktualizacja procedur wrzesień 2019 r.

OBOWIĄZUJĄCE
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11
Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IMIENIA NOBLISTÓW POLSKICH
W STARGARDZIE


z wykorzystaniem materiałów MEN
BEZPIECZNA SZKOŁA

Zagrożenia i działania profilaktyczne
w zakresie
bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów


ZASADY OGÓLNE:

Postępowanie w sytuacjach kryzysowych z udziałem ucznia powinno być prowadzone w możliwie w najszybszym czasie i przy zapewnieniu bezpieczeństwa psychofizycznego ucznia. Uczeń i jego rodzice mają prawo do pełnej informacji o sytuacji i podjętych przez szkołę działaniach ich dotyczących. Osobą odpowiedzialną na terenie szkoły za respektowanie praw ucznia jest dyrektor szkoły. Osobą odpowiedzialną za monitorowanie respektowania praw ucznia jest wychowawca.

Uczniowie wykraczający poza normy prawne i zasady zachowania akceptowane w szkole ponoszą sankcje przewidziane w Statucie Szkoły. W sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia pisemnie Sąd Rodzinny lub Policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.

Nauczyciel dokumentuje zaistniałe zdarzenia na terenie szkoły, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń.

Niniejszy dokument przedstawia strategie działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonej demoralizacją i przestępczością. Zawiera również procedury postępowania interwencyjnego szkoły w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży. O obowiązujących procedurach w sytuacjach zagrożenia szkoła informuje rodziców na spotkaniach z rodzicami. Rodzice dokumentują fakt zapoznania się z procedurami poprzez złożenie oświadczeń i podpisów w dokumentacji szkoły. Poniższe procedury są dostępne w pokojach nauczycielskich szkoły, bibliotece oraz publikowane są w serwisie internetowym.


SPIS TREŚCI:

Rozdział I PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ FIZYCZNYCH I ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO W SZKOLE

Rozdział II PROCEDURY REAGOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ZAGROŻEŃ FIZYCZNYCH W SZKOLE

1. Zagrożenia zewnętrzne
1.1 Ewakuacja w trakcie lekcji i przerwy - zasady postępowania po ogłoszeniu alarmu
1.2 Wtargnięcie napastnika (terrorysty) do szkoły
1.3 Podłożenie ładunku wybuchowego
1.4 Podłożenie podejrzanego pakunku
1.5 Wypadek skażenia chemicznego lub biologicznego szkoły

2. Zagrożenia wewnętrzne
2.1 Procedura postępowania na wypadek wystąpienia agresywnych zachowań w szkole lub tzw.fali
2.2 Procedura postępowania na wypadek znalezienia w szkole substancji psychoaktywnych
2.3 Procedura postępowania na wypadek wystąpienia kradzieży lub wymuszenia pieniędzy lub przedmiotów wartościowych.
2.4 Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków pedofilii w szkole
2.5 Procedura postępowania na wypadek przypadków rozpowszechniania pornografii w szkole przez ucznia
2.6 Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków prostytucji w szkole lub wśród uczniów
2.7 Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia przypadków niepokojących zachowań seksualnych uczniów w szkole
2.8 Procedura postępowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole
2.9 Procedura postępowania na wypadek popełnienia przez ucznia czynu karalnego
2.10 Procedura postępowania na wypadek ucznia będącego ofiarą czynu karalnego

Rozdział III PROCEDURY REAGOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA W SZKOLE ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA CYFROWEGO

3.1 Dostęp do treści szkodliwych, niepożądanych, nielegalnych
3.2 Cyberprzemoc
3.3 Naruszenia prywatności dotyczące nieodpowiedniego lub niezgodnego z prawem wykorzystania danych osobowych lub wizerunku dziecka i pracownika szkoły
3.4 Zagrożenia dla zdrowia dzieci w związku z nadmiernym korzystaniem z Internetu
3.5 Nawiązywanie niebezpiecznych kontaktów w Internecie - uwodzenie, zagrożenie pedofilią
3.6 Seksting, prowokacyjne zachowania i aktywność seksualna jako źródło dochodu osób nieletnich
3.7 Bezkrytyczna wiara w treści zamieszczone w Internecie, nieumiejętność odróżnienia treści prawdziwych od nieprawdziwych, szkodliwość reklam

Rozdział IV PROCEDURY UZUPEŁNIAJĄCE

4.1 Procedura postępowania wobec osoby obcej na terenie szkoły
4.2 Postępowanie wobec uczennicy w ciąży
4.3 Procedura postępowania w sytuacji identyfikacji z grupami subkulturowymi
4.4 Procedura postępowania z uczniem zdolnym
4.5 Procedura postępowania wobec ucznia uchylającego się od realizacji obowiązku szkolnego
4.6 Procedura postępowania w przypadku trudności wychowawczych i dydaktycznych
4.7 Procedury powiadamiania rodziców lub opiekunów prawnych ucznia o trudnych sytuacjach wychowawczych
4.8 Organizacja zastępstw za nieobecnych nauczycieli
4.9 Procedura dyżurów nauczycielskich
4.9.1 Obowiązki nauczyciela dyżurującego
4.10 Procedura zwolnienia uczniów z zajęć dydaktycznych
4.11 Procedura organizowania nauczania indywidualnego
4.12 Procedura odbioru dzieci ze szkoły
4.13 Monitoring
4.14 Procedura współpracy z rodzicami
4.15 Procedura współpracy z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną
4.16 Procedura współpracy z Policją

pobierz
Wykonanie strony: ©2018r. Prowadzenie strony: Admin Wszelkie prawa zastrzeżone - Dyrektor» do góry