Szkoły srednie
PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH Z UDZIAŁEM UCZNIA

Aktualizacja procedur wrzesień 2018 r.

OBOWIĄZUJĄCE
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11
Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IMIENIA NOBLISTÓW POLSKICH
W STARGARDZIE


ZASADY OGÓLNE:

Postępowanie w sytuacjach kryzysowych z udziałem ucznia powinno być prowadzone w możliwie w najszybszym czasie i przy zapewnieniu bezpieczeństwa psychofizycznego ucznia. Uczeń i jego rodzice mają prawo do pełnej informacji o sytuacji i podjętych przez szkołę działaniach ich dotyczących.

Osobą odpowiedzialną na terenie szkoły za respektowanie praw ucznia jest dyrektor szkoły. Osobą odpowiedzialną za monitorowanie respektowania praw ucznia jest wychowawca.

Uczniowie wykraczający poza normy prawne i zasady zachowania akceptowane w szkole ponoszą sankcje przewidziane w Statucie Szkoły. W sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia pisemnie Sąd Rodzinny lub Policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.

Nauczyciel dokumentuje zaistniałe zdarzenia na terenie szkoły, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń.

Niniejszy dokument przedstawia strategie działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonej demoralizacją i przestępczością.

Zawiera również procedury postępowania interwencyjnego szkoły w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży.

O obowiązujących procedurach w sytuacjach zagrożenia szkoła informuje rodziców na spotkaniach z rodzicami. Rodzice dokumentują fakt zapoznania się z procedurami poprzez złożenie oświadczeń i podpisów w dokumentacji szkoły. Poniższe procedury są dostępne w pokojach nauczycielskich szkoły, bibliotece oraz publikowane są w serwisie internetowym.

SPIS TREŚCI:
 1. Procedura postępowania w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją.
 2. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
 3. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk.
 4. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk.
 5. Procedura postępowania w przypadku spożywania przez ucznia substancji farmakologicznych w celu wprowadzenia się w stan odurzenia.
 6. Procedura postępowania w przypadku samookaleczenia lub inne przejawy autoagresji, próby samobójcze.
 7. Procedura reagowania - żałoba po śmierci ucznia.
 8. Procedura postępowania nauczyciela wobec ucznia - sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa.
 9. Procedura postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego.
 10. Procedura postępowania nauczyciela wobec ucznia zachowującego się agresywnie.
 11. Procedura postępowania w sytuacji agresywnego zachowania pracownika szkoły wobec ucznia.
 12. Procedura postępowania w sytuacji naruszenia nietykalności osobistej nauczyciela lub pracownika szkoły.
 13. Procedura postępowania w przypadku zachowania uniemożliwiającego prowadzenie lekcji.
 14. Procedura postępowania w sytuacji posiadania przez uczniów przedmiotów niedozwolonych na terenie szkoły.
 15. Procedura postępowania w czasie zagrożenia bombowego.
 16. Procedura postępowania w sytuacji stwierdzenia dewastacji mienia szkolnego i cudzej własności.
 17. Procedura postępowania nauczyciela wobec kradzieży dokonanej na terenie szkoły.
 18. Procedura postępowania wobec osoby obcej na terenie szkoły.
 19. Procedura postępowania w sytuacji fałszerstwa w szkole.
 20. Procedura postępowanie nauczyciela (innego pracownika szkoły) wobec palącego ucznia.
 21. Procedura postępowania wobec uczennicy w ciąży.
 22. Procedura postępowania z uczniem, który źle czuje się na lekcji.
 23. Procedura postępowania w sytuacji identyfikacji z grupami subkulturowymi.
 24. Procedura postępowania z uczniem zdolnym.
 25. Procedura postępowania wobec ucznia uchylającego się od realizacji obowiązku szkolnego.
 26. Procedura postępowania w sprawach spornych i konfliktowych.
 27. Procedura postępowania w przypadku trudności wychowawczych i dydaktycznych.
 28. Procedura powiadamiania rodziców lub prawnych opiekunów ucznia o trudnych sytuacjach wychowawczych.
 29. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia na terenie szkoły.
 30. Organizacja zastępstw za nieobecnych nauczycieli.
 31. Procedury postępowania wychowawcy.
 32. Procedura dyżurów nauczycieli.
 33. Procedura współpracy z rodzicami.
 34. Procedura współpracy z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną.
 35. Procedura współpracy z Policją.
 36. Monitoring
 37. Procedura zwolnienia uczniów z zajęć dydaktycznych
 38. Procedura organizowania nauczania indywidualnego
 39. Procedura odbioru dzieci ze szkoły.
 40. Postępowania na wypadek wtargnięcia napastnika do szkoły.
 41. Procedura postępowania na wypadek skażenia chemicznego i biologicznego szkoły.
 42. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia agresywnych zachowań na terenie szkoły oraz zjawiska tzw. Fali.
 43. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia zjawisk: Pedofilia, pornografia, prostytucja

pobierz
Wykonanie strony: ©2005r. Prowadzenie strony: Admin Wszelkie prawa zastrzeżone - Dyrektor» do góry