Szkoły srednie
SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

Szkoła Podstawowa nr 11
z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego
im. Noblistów Polskich
z klasami gimnazjalnymi
w Stargardzie
na lata 2017 - 2019


"W wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem (...), umiał być bardziej nie tylko z drugim, ale i dla drugich".
Jan Paweł II

Podstawa prawna

Konstytucja RP - art. 48 ust.2; 53 ust.3, 72 ust. 1 ( Dz. U. z 1997 r. pozycja 8 z późniejszymi zmianami);

Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. art. 1, 4, 5, 22, 33, 34a, 40 ( Dz. U. z 2004r. nr 256, pozycja 2572 z późniejszymi zmianami);

Ustawa z 1982r. Karta Nauczyciela - art. 6, określający zadania nauczyciela i funkcje szkoły w zakresie wychowania ( Dz. U. z 2007r. nr 247, pozycja 1821 z późniejszymi zmianami);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie Ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. z 2001r., Nr 61 poz. 624 i Dz. U. z 2002r. Nr 10, poz. 96 oraz Dz. U. z 2003r. Nr 146, poz. 1416, z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego ( Dz.U z 2009 r. nr 4 poz. 17);

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie sposobu organizowania i prowadzenia działalności w zakresie promocji zdrowia psychicznego i za-pobiegania zaburzeniom psychicznym (Dz. U. Nr 112, poz. 537);

Program polityki prorodzinnej państwa z dnia 17.11.1998 r.;

Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526, z późn. zm., art.33);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 1999 r. Nr 67, z późn. zm.);

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 i ost. zm. z 25 czerwca 2002 r. Dz. U. Nr 84, poz. 763);

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178, z późn. zm.);

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535);

Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 10, poz. 55);

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie przeciw-działania i zwalczania zjawisk patologicznych wśród nieletnich;

Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. w sprawie opra-cowania rządowego programu zapobiegania i eliminowania zjawiska wykorzystania seksualnego nieletnich (Monitor Polski Nr 50 poz. 476);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczególnych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. z 2003r. Nr 26, poz. 226);

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.);

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w po-szczególnych typach szkół (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 977);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie za-kresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wy-chowawczej, edukacyjnej, profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomani;

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz.U. z dnia 16 września 2016, poz.1492);

Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz.U.z 11stycznia 2017r.,poz 59, poz. 60)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (Dz.U.2013 poz.199);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017, poz.649)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół 9Dz. U. z 2017, poz. 703);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. (Dz.U.poz356)

Koncepcję Pracy Szkoły oraz Statut Szkoły (ewaluowane na bieżąco zgodnie z rozporządzeniami MEN);

Szkolny Zestaw Programów Nauczania.

SPIS TREŚCI:

I. Wprowadzenie
II. Obowiązujące akty prawne
III. Wizja Szkoły
IV. Misja Szkoły
V. Główne założenia programu
VI. Zadania szczegółowe

6.1 Klasy I- III
6.2 Klasy IV-VIII
6.3 Klasy II i III gimnazjum
VII. Odpowiedzialni za rozwój osobowości ucznia
7.1 Rodzice
7.2 Wychowawcy klas
7.3 Nauczyciele
7.4 Uczniowie, Samorząd Uczniowski
7.5 Środowisko lokalne
VIII. Model absolwenta szkoły
8.1 Sfera społeczna
8.2 Sfera emocjonalna
8.3 Sfera fizyczna
8.4 Sfera intelektualna
8.5 Strefa duchowa
IX. Tradycje i zwyczaje szkoły
X. Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych z udziałem ucznia
XI. Podmioty współpracujące ze szkołą w realizacji zadań wychowawczo - profilaktycznych
XII. Ewaluacja programu
.

Wykonanie strony: ©2005r. Prowadzenie strony: Admin Wszelkie prawa zastrzeżone - Dyrektor» do góry