Szkoły srednie
RADA RODZICÓW

Rada Rodziców ustaliła, iż wpłata w tym roku szkolnym nie ulegnie zmianie i będzie wynosić 40 złotych.

PREZYDIUM RADY RODZICÓW
PRZEWODNICZACY
Pan Krzysztof Furmańczyk
ZASTĘPCA
Pan Artur Postek
SEKRETARZ
Pani Anna Furtak- Biernat
SKARBNIK
Pani Lilla Misztela


REGULAMIN RADY RODZICÓW:
pobierz

KOMISJA REWIZYJNA
Pani Małgorzata Matuszewska
Pani Gertruda Olejnik
Pani Joanna Bluj


PLAN PRACY RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. NOBLISTÓW POLSKICH W STARGARDZIE


LPTREŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMINDPOWIEDZIALNY
ZA REALIZACJĘ
1 - Ukonstytuowanie się Rady Rodziców poprzez wybór zarządu oraz osób funkcyjnych.
- Opracowanie i przyjęcie regulaminu Rady Rodziców
- Ustalenie wysokości dobrowolnych składek miesięcznych na rzecz szkoły.
- Uchwalenie programu wychowawczego-profilaktycznego
- Zapoznanie z planem pracy szkoły
IX 2018r. Prowadzący posiedzenie Rady Rodziców
2 - Ustalenie planu pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018.
- Ustalenie zasad wydatkowania zebranych środków finansowych oraz opracowanie preliminarza wydatków Rady Rodziców.
X 2018r. Prezydium Rady Rodziców
3Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. XII 2018 r. Prezydium Rady Rodziców
4 Nadzór nad gromadzeniem funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. na bieżąco Skarbnik
5 Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły. Udział rodziców w wycieczkach klasowych, ogniskach itp.; zawodoznawcze spotkania z rodzicami i absolwentami szkoły na bieżąco Rada Rodziców
6 Opiniowanie wniosków dotyczących zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. w miarę potrzeb Przewodniczący Klasowe Rady Rodziców
7 Występowanie do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami odnoszącymi się do wszystkich spraw szkoły w miarę potrzeb Rada Rodziców Przewodniczący
8 Finansowanie zakupu nagród na zakończenie roku szkolnego za osiągnięcia w nauce, osiągnięcia sportowe, działalność w samorządzie uczniowskim. VI  2019r Skarbnik
9 Finansowanie zakupu pomocy dydaktycznych na potrzeby szkoły w oparciu o propozycje nauczycieli i rodziców. w miarę potrzeb Skarbnik
10Finansowanie szkoleń  dla uczniów, wyjazdów na zawody sportowe w miarę potrzeb Skarbnik
11 Pomoc w realizacji szkolnych projektów dydaktyczno- wychowawczych i kulturalnych na bieżąco Przewodniczący
12 Prowadzenie protokółów z posiedzeń Rady Rodziców oraz zarządu. na bieżąco Sekretarz
13 Zobligowanie skarbników klasowych do systematycznej zbiórki składek rodziców. na bieżąco Przewodniczący
14 Podejmowanie inicjatyw w celu gromadzenia środków pozabudżetowych na rzecz szkoły. w miarę potrzeb Rada Rodziców
15 Podsumowanie wyników pracy szkoły za I i II-półrocze, wyniki mierzenia jakości pracy szkoły (analiza wyników egzaminów, osiągnięcia uczniów) II i VI 2019 Rada Rodziców dyrektor szkoły
16- Przygotowanie uroczystego zakończenia roku szkolnego 2017/18 , ustalenie listy Rodziców - Dobroczyńców szkoły (przyznanie tytułu Przyjaciela Szkoły)
- Bal gimnazjalny
- pożegnanie Absolwentów
VI 2019 Rada Rodziców Wychowawcy dyrektor
17 Pozyskiwanie sponsorów na bieżąco Rada Rodziców
18 Analiza wniosków rodziców, zgłaszanych na spotkaniach z wychowawcami na bieżąco Rada Rodziców
19 Finansowanie konkursu- Rodzice wpłacają- uczniowie wygrywają Czerwiec 2019 Rada Rodziców
20 Wspieranie biblioteki szkolnej Wrzesień 2018 Rada Rodziców
21 Współpraca w organizowaniu Festynu Marzec/kwiecień 2019 Wychowawcy, rodzice


Wpłaty na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

KLASAWYCHOWAWCA WPŁATY
na dzień 14.05.2019r.
ILOŚĆ UCZNIÓW
1 A Konieczny Ewa 1150 23
1 B Zamkowska Dorota 950 24
1 C Skibińska Anna 850 21
1 DS Mardosiewicz Anna 750 24
2 A Purwiniecka Renata 950 19
2 B Kiryluk Marta 625 16
4 A Kuźniak Magdalena 750 23
4 B Boguszewska-Kukuć Ewa 0 21
4 C Piotrowicz Lucyna 850 17
5 A Alankiewicz Sylwia 430 24
5 B Pospiech Marta 550 24
6 A Stefańska Joanna 910 24
6 B Piotrowicz Magdalena 625 23
7 A Karpowicz-Toczek Barbara 900 27
8 A Kamińska Anna 900 21
8 B Waszkowiak Ewelina 450 24
8 C Zborowski Leszek 470 22
  RAZEM 12 110 zł 375
3 A Szamocka Lidia 1400 28
3 B Krawczyk Renata 650 28
3 C Reut Wioletta 750 28
3 D Szumińska beata 1200 24
3 E Majewska Urszula 150 22
3 F Izak Iwona 350 19
3 G Gołdyn Bartosz 895 28
3 H Maranda Anna 50 21
3 J Pałczyńska Agnieszka 750 24
3 SM Zimnoch Romana 600 26
  RAZEM 6 795 zł 248
  OGÓŁEM 18 905 zł 623

Wykonanie strony: ©2005r. Prowadzenie strony: Admin Wszelkie prawa zastrzeżone - Dyrektor» do góry