Szkoły srednie
REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ na rok szkolny 2022/2023


KARTY ZGŁOSZENIA I INNE WAZNE DOKUMENTY Dokumenty do pobrania
w MS WORDZIE
WNIOSEK KANDYDATA O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY Z OBWODU (załącznik nr 1)
WNIOSEK KANDYDATA O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY SPOZA OBWODU (załącznik nr 2)
OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA (załacznik nr 3 )
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY W SZKOLE (załacznik nr 4 )

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Noblistów Polskich, os. Zachód B/15, 73-110 Stargard; do obwodu szkoły należą ulice: 9 Zaodrzańskiego Pułku Piechoty, Osiedle Zachód B3, B 5-27, Aleja Żołnierza od nr 38 do nr 46, Bornholmska, Fryderyka Chopina od nr 1 do nr 18, Mieczysława Karłowicza, Karola Kurpińskiego, Stanisława Moniuszki, Polska, Rondo 15 Południk, Ludomira Różyckiego, Ułanów Jazłowieckich.

REKRUTACJA DO KLASY IV MATEMATYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2022-2023

REGULAMINY I INNE WAZNE DOKUMENTY Dokumenty do pobrania
w MS WORDZIE
REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS IV MATEMATYCZNEJ
WNIOSEK KANDYDATA O PRZYJĘCIE DO KLASY IV MATEMATYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2022/2023 (załączniki nr 1)
REKOMENDACJE WYCHOWAWCY I WYNIK TESTU (załączniki nr 2)


REKRUTACJA DO KLASY IV MISTRZOSTWA SPORTOWEGO 2022-2023

REGULAMINY I INNE WAZNE DOKUMENTY Dokumenty do pobrania
w MS WORDZIE
Zarządzenie nr 2/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 z dnia 28.01.2022r.
1. w sprawie rekrutacji do klasy IV mistrzostwa sportowego (koszykówka- chłopcy; siatkówka- dziewczęta) na rok szkolny 2022/2023.
2. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klasy IV mistrzostwa sportowego na rok szkolny 2022/2023.
REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY IV MISTRZOSTWA SPORTOWEGO O PROFILU PIŁKA KOSZYKOWA CHŁOPCÓW i PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT
WNIOSEK KANDYDATA O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2022/2023 - KLASA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO - KOSZYKÓWKA/SIATKÓWKA UCZEŃ SP11 (załączniki nr 1 i nr 3 )
WNIOSEK KANDYDATA O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2022/2023 - KLASA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO - KOSZYKÓWKA/SIATKÓWKA UCZEŃ SPOZA SZKOŁY (załączniki nr 2 i nr 3)

Od 8 do 10 marca testy sprawnościowe.
Jeśli jeszcze nie złożyłeś wniosku, zrób to teraz.


Regulamin rekrutacji do klas pierwszych
Szkoły Podstawowej nr 11
z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego
im. Noblistów Polskich w Stargardzie
na rok szkolny 2022/2023

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 5/2022 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 26 stycznia 2022r.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

I ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

1. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Stargard i przepisów wynikających z ustawy Prawo oświatowe.
2. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci (załącznik nr 1).
3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Noblistów Polskich w Stargardzie mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica dziecka (załącznik nr 2).

II. HARMONOGRAM:

TERMIN DZIAŁANIA
od 07 marca do
25 marca
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
załącznik nr 1 - uczniowie z obwodu szkoły
załącznik nr 2 - uczniowie spoza obwodu szkoły
od 28 marca do 11 kwietnia
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
12 kwietnia
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
od 13 kwietnia do 14 kwietnia Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia- załącznik nr 3
od 13 kwietnia do 23 kwietnia Składanie wniosków o przyjęcie do świetlicy szkolnej - załącznik nr 4 Zgodnie z regulaminem do świetlicy przyjmowani są uczniowie pracujących rodziców.
DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ INFORMACJĘ DOTYCZĄCĄ MIEJSCA PRACY RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH
15 kwietnia Podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
do 30 maja Dostarczenie informacji z przedszkola o gotowości szkolnej

W przypadku wolnych miejsc będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca zgodnie z harmonogramem

TERMIN DZIAŁANIA
Od 09 maja do 13 maja Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
16 maja do 30 maja Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły.
31 maja Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
Od 01 czerwca do 02 czerwca Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
03 czerwca Podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
03 czerwca Dostarczenie informacji z przedszkola o gotowości szkolnej

III. KRYTERIA NABORU (dotyczy uczniów spoza obwodu szkoły):

KRYTERIA USTAWOWE
Wielodzietność rodziny kandydata (3 i więcej dzieci) Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
Niepełnosprawność kandydata Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze wzglądu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U z 2020 r. poz. 426 t.j.)
Niepełnosprawność obojga rodziców Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U z 2020 r. poz. 426 t.j.)
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U z 2020 r. poz. 426 t.j.)
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
Objęcie kandydata pieczą zastępczą Dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 t.j.)


L.P.
KRYTERIUM
LICZBA PUNKTÓW
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA KRYTERIÓW
1. Rodzice mieszkają w Stargardzie
20
oświadczenie rodziców
2.Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 11
10
dokumentacja szkolna
3. W SP 11 obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo ucznia
10
dokumentacja szkolna
4. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców w zapewnieniu dziecku należytej opieki
8
oświadczenie rodziców
5. Miejsce pracy jednego z rodziców ucznia znajduje się w obwodzie szkoły
6
Zaświadczenie z zakładu pracy - należy dostarczyć na prośbę dyrektora
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
5
prawomocny wyrok sądu rodzinnego, akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem

IV. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie na podstawie zgłoszenia rodziców według wzoru - załącznik nr 1.
2. Do klas pierwszych dzieci spoza obwodu przyjmowane są na podstawie wniosku - załącznik nr 2.
3. Zapisu dziecka do szkoły można dokonać poprzez: - wypełnienie wniosku, którą w wersji edytowalnej należy podpisać, zeskanować i wysłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@sp11stargard.pl W tytule należy podać: WNIOSEK KANDYDATA O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY lub wypełnienie wniosku i pozostawienie w portierni w SP 11 os. Zachód B 15 w Stargardzie. Wniosek wraz z załączonymi dokumentami należy umieścić w zaklejonej kopercie z napisem: WNIOSEK KANDYDATA O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY.

V. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

1. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
2. Zasady postępowania rekrutacyjnego oraz tryb działania Komisji Rekrutacyjnej, a także zakres uprawnień i obowiązków członków komisji w postępowaniu rekrutacyjnym określają przepisy ustawy o systemie oświaty i na ich podstawie opracowany w szkole Regulamin Rekrutacji.
3. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami dyrektor szkoły przeprowadza uzupełniające postępowanie rekrutacyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni roboczych od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.

VII. WZORY DOKUMENTÓW

1. Wniosek kandydata o przyjęcie do szkoły podstawowej z obwodu - załącznik nr 1.
2. Wniosek kandydata o przyjęcie do szkoły podstawowej spoza obwodu - załącznik nr 2
3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia - załącznik nr 3
4. Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej - załącznik nr 4.
5. Informacja z przedszkola o gotowości szkolnej.

Jolanta Faryńska
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11
z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego
im. Noblistów Polskich
w Stargardzie
Wykonanie strony: ©2018r. Prowadzenie strony: Admin Wszelkie prawa zastrzeżone - Dyrektor» do góry