Szkoły srednie
REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ na rok szkolny 2020/2021


KARTY ZGŁOSZENIA I INNE WAZNE DOKUMENTY Dokumenty do pobrania
w MS WORDZIE
KARTA ZGŁOSZENIA/PRZYJĘCIA DZIECKA DO 1. KLASY SPORTOWEJ (załącznik nr 1)
KARTA ZGŁOSZENIA/PRZYJĘCIA DZIECKA DO SZKOŁY (załącznik nr 2)
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY (załącznik nr 5)
OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA (załacznik nr 4)
REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY 1. O PROFILU SPORTOWYM (załacznik nr 3)
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA UCZNIÓW I RODZICÓW - PROCES REKRUTACJI
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA UCZNIÓW I RODZICÓW - PO PRZYJĘCIU DO SZKOŁYRekrutacja do klasy sportowej
Szkoły Podstawowej nr 11
z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego
im. Noblistów Polskich w Stargardzie
na rok szkolny 2020/2021

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 25/2020 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 22 stycznia 2020r.

1. W roku szkolnym 2020/2021 planujemy otworzyć klasy pierwsze liczące do 24 uczniów. Jedna z klas pierwszych będzie oddziałem o profilu sportowym (siatkówka dziewcząt i koszykówka chłopców).

HARMONOGRAM:

TERMIN DZIAŁANIA
od 24 lutego do
06 marca
Złożenie wniosku o przyjęcie do 1. sportowej - załacznik nr 1
03 marca godzina 17:00 - aula szkoły Spotkanie z rodzicami i uczniami - kandydatami do wszystkich klas.

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY
11 marca o godzinie 16:30 Test sprawnościowy do klasy 1.sportowej (Regulamin rekrutacji i wykaz zadań w teście sprawnościowym w załączniku nr 3)
13 marca Ogłoszenie wyników próby sprawnościowej
16 kwietnia Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
23 marca Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy sportowej.
od 17 marca do 20 marca Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia- załącznik nr 4
od 01 marca do 25 marca Składanie wniosków o przyjęcie do świetlicy szkolne j - załącznik 5
do 15 maja Dostarczenie informacji z przedszkola o gotowości szkolnej.Rekrutacja
do
Szkoły Podstawowej nr 11
z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego
im. Noblistów Polskich w Stargardzie
na rok szkolny 2020/2021

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 25/2020 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 22 stycznia 2020r.

1. W roku szkolnym 2020/2021 planujemy otworzyć klasy pierwsze liczące do 24 uczniów. Jedna z klas pierwszych będzie oddziałem o profilu sportowym (siatkówka dziewcząt i koszykówka chłopców).

2. Szkoła dysponuje również wolnymi miejscami w klasach IV - VIII

3. Rekrutacja do klas pierwszych / nabór do pozostałych klas odbywa się zgodnie z harmonogramem.


HARMONOGRAM:

TERMIN DZIAŁANIA
od 01 marca do
25 marca
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły - załacznik nr 2
03 marca godzina 17:00 - aula szkoły Spotkanie z rodzicami i uczniami - kandydatami do wszystkich klas.

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY
26 marca do 14 kwietniaWeryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
16 kwietnia Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
od 17 kwietnia do 22 kwietnia Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia- załącznik nr 4
od 01 marca do 25 kwietnia Składanie wniosków o przyjęcie do świetlicy szkolne j - załącznik 5
24 kwietnia Podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
do 15 maja Dostarczenie informacji z przedszkola o gotowości szkolnej.


W przypadku wolnych miejsc będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca zgodnie z harmonogramem

TERMIN DZIAŁANIA
Od 27 kwietnia do 08 maja Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
11 maja do 15 maja Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły.
19 maja Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
Od 20 maja do 21 maja Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
25 maja Podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

KRYTERIA NABORU:

L.P.
KRYTERIUM
LICZBA PUNKTÓW
DOKUMENTY NIEZBEDNE DO POTWIERDZENIA KRYTERIÓW
1. Rodzice mieszkają w Stargardzie
20
oświadczenie rodziców
2.Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 11
10
dokumentacja szkolna
3. W SP 11 obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo ucznia
10
dokumentacja szkolna
4. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców w zapewnieniu dziecku należytej opieki
8
oświadczenie rodziców
5. Miejsce pracy jednego z rodziców ucznia znajduje się w obwodzie szkoły
6
Zaświadczenie z zakładu pracy -należy dostarczyć na prośbę dyrektora
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
5
Oświadczenie rodzica. Na prośbę dyrektora - prawomocny wyrok sądu rodzinnego, akt zgonu

Jolanta Faryńska
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11
z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego
im. Noblistów Polskich
w Stargardzie
Wykonanie strony: ©2005r. Prowadzenie strony: Admin Wszelkie prawa zastrzeżone - Dyrektor» do góry