Szkoły srednie
RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) informuje, że Administratorem Danych Osobowych uczniów, rodziców/ opiekunów prawnych jest Szkoła Podstawowa nr 11 w Stargardzie zwany dalej "Administratorem". Można skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Szkoła Podstawowa nr 11, Osiedle Zachód B 15, 73-110 Stargard.
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Grzegorz Grenda z którym można się skontaktować emailowo: iod@sp11stargard.pl

2. Dane uczniów, rodziców/ opiekunów prawnych przetwarzane są w celu:

wypełniania obowiązków prawnych ciążących na w/w szkole w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO),
marketingu i promocji w/w szkoły, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

3. Dane przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższego celu. Administrator nie udostępnia danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

4. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

5. Dane nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres określony przepisami prawa.

6. Rodzic / opiekun prawny / uczeń ma prawo żądać od Administratora dostępu do danych osobowych swojego dziecka/ swoich, ich sprostowania, zaktualizowania jak również ograniczyć przetwarzanie danych.

7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez szkołę dane osobowe dziecka lub rodzica/ opiekuna prawnego narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Przekazanie danych osobowych ucznia jest wymogiem ustawowym, jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa i dotyczy każdego ucznia, wobec którego Administrator realizuje cele opisane w punkcie 2.

9. W oparciu o przekazane dane osobowe, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.


OBOWIĄZEK INFORMAYCJNY DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - zwanego dalej RODO informuję, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa nr 11. Można skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Osiedle Zachód B 15, 73-110 Stargard. Inspektorem Ochrony Danych jest Grzegorz Grenda z którym można się skontaktować emailowo: iod@sp11stargard.pl

2. Państwa dane osobowe są przetwarzane do celów związanych z działalnością Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Szkole Podstawowej nr 11 w Staragrdzie, w tym w celu realizacji przysługujących Państwu świadczeń socjalnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO w związku z obowiązkiem prawnym nałożonym na Administratora ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

3. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do zrealizowania przysługujących Państwu świadczeń socjalnych z ZFŚS, a także przez okres dochodzenia do nich praw lub roszczeń. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przechowywane do celów archiwizacyjnych przez okres określony przepisami prawa w tym zakresie.

5. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

6. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu ochrony Danych osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do skorzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z ZFŚS. Odmowa podania danych spowoduje niemożność przyznania świadczenia z ZFŚS.
Wykonanie strony: ©2018r. Prowadzenie strony: Admin Wszelkie prawa zastrzeżone - Dyrektor» do góry