Szkoły srednie
RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) informuje, że Administratorem Danych Osobowych uczniów, rodziców/ opiekunów prawnych jest Szkoła Podstawowa nr 11 w Stargardzie zwany dalej "Administratorem". Można skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Szkoła Podstawowa nr 11, Osiedle Zachód B 15, 73-110 Stargard. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest SOFTmar Joanna Marczewska, ul. Limanowskiego 18b/8, 73-110 Stargard, adres e-mail marczewska.asia@gmail.com

2. Dane uczniów, rodziców/ opiekunów prawnych przetwarzane są w celu:

wypełniania obowiązków prawnych ciążących na w/w szkole w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO),
marketingu i promocji w/w szkoły, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

3. Dane przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższego celu. Administrator nie udostępnia danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

4. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

5. Dane nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres określony przepisami prawa.

6. Rodzic / opiekun prawny / uczeń ma prawo żądać od Administratora dostępu do danych osobowych swojego dziecka/ swoich, ich sprostowania, zaktualizowania jak również ograniczyć przetwarzanie danych.

7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez szkołę dane osobowe dziecka lub rodzica/ opiekuna prawnego narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Przekazanie danych osobowych ucznia jest wymogiem ustawowym, jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa i dotyczy każdego ucznia, wobec którego Administrator realizuje cele opisane w punkcie 2.

9. W oparciu o przekazane dane osobowe, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Wykonanie strony: ©2005r. Prowadzenie strony: Admin Wszelkie prawa zastrzeżone - Dyrektor» do góry