Szkoły srednie
STATUT SZKOŁY

Aktualizacja statutu z dnia 03.12.2018r.

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11
Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IMIENIA NOBLISTÓW POLSKICH
W STARGARDZIE


Podstawa prawna
Statut jest zgodny z:
 1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483);
 2. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526);
 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943);
 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59);
 5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. wprowadzająca - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60);
 6. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1379);
 7. Akty wykonawcze MEN wydane na podstawie ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy wprowadzające, Karta Nauczyciela;
 8. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r., po. 498);
 9. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 239);
 10. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 922);
 11. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: 2016 r. poz. 1870);
 12. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz.U. 2016 r. poz. 575);
 13. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 682.);
 14. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579, 2138, z 2017 r. poz. 935.);
 15. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 902).
 16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (DZ.U. dnia 29 marca 2017 r. Poz. 671

SPIS TREŚCI:

DZIAŁ I
Rozdział 1 Informacje ogólne o szkole 5
Rozdział 2 Misja, wizja szkoły, model absolwenta 7

DZIAŁ II
Rozdział 1 Cele i zadania szkoły 9
Rozdział 2 Sposoby realizacji zadań w szkole 13
Rozdział 3 Organizacja, formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej 24
Rozdział 4 Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym 41
Rozdział 5 Nauczanie indywidualne 47
Rozdział 6 Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki 49
Rozdział 7 Działania szkoły w zakresie wspierania dziecka na I-szym etapie edukacyjnym 51
Rozdział 8 Pomoc materialna uczniom 54

DZIAŁ III
Organy szkoły i ich kompetencje 57

DZIAŁ IV
Rozdział 1 Organizacja nauczania 74
Rozdział 2 Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki 78
Rozdział 3 Organizacja wychowania i opieki 79
Rozdział 4 Organizacja szkoły 96

DZIAŁ V
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 111

DZIAŁ VI
Rozdział 1 Obowiązek szkolny 120
Rozdział 2 Prawa i obowiązki członków społeczności szkolnej 122
Rozdział 3 Prawa i obowiązki uczniów 123
Rozdział 4 Strój szkolny 126
Rozdział 5 Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 127
Rozdział 6 Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia 129
Rozdział 7 Rodzaje i warunki przyznawania nagród oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody 130
Rozdział 8 Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwołania się od kary 132
Rozdział 9 Przeniesienie ucznia do innej szkoły 135

DZIAŁ VII
Rozdział 1 Wewnątrzszkolne zasady oceniania 137
Rozdział 2 Promowanie i ukończenie szkoły 191

DZIAŁ VIII
Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole 192

DZIAŁ IX
Ceremoniał szkolny 199

DZIAŁ X
Zasady funkcjonowania klas gimnazjalnych 204

DZIAŁ XI
Postanowienia końcowe 205

DZIAŁ XII
Przepisy przejściowe 206


pobierz
Wykonanie strony: ©2005r. Prowadzenie strony: Admin Wszelkie prawa zastrzeżone - Dyrektor» do góry