Szkoły srednie
STATUT SZKOŁY

Aktualizacja statutu z dnia 31 sierpnia 2020r.

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11
Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IMIENIA NOBLISTÓW POLSKICH
W STARGARDZIE


Podstawa prawna
Statut jest zgodny z:
 1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483);
 2. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526);
 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943);
 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59);
 5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. wprowadzająca - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60);
 6. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1379);
 7. Akty wykonawcze MEN wydane na podstawie ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy wprowadzające, Karta Nauczyciela;
 8. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r., po. 498);
 9. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 239);
 10. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 1781);
 11. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: 2016 r. poz. 1870);
 12. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz.U. 2016 r. poz. 575);
 13. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 682.);
 14. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579, 2138, z 2017 r. poz. 935.);
 15. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 902);
 16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (DZ.U. dnia 29 marca 2017 r. poz. 671;
 17. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach, hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1509).

SPIS TREŚCI:

DZIAŁ I
Rozdział 1 Informacje ogólne o szkole 5
Rozdział 2 Misja, wizja szkoły, model absolwenta 7

DZIAŁ II
Rozdział 1 Cele i zadania szkoły 8
Rozdział 2 Sposoby realizacji zadań w szkole 12
Rozdział 3 Organizacja, formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej 21
Rozdział 4 Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym 34
Rozdział 5 Nauczanie indywidualne 38
Rozdział 6 Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki 40
Rozdział 7 Działania szkoły w zakresie wspierania dziecka na I-szym etapie edukacyjnym 42
Rozdział 8 Pomoc materialna uczniom 44
Rozdział 9 Organizacja opieki zdrowotnej nad uczniami 47
Rozdział 10 Zasady współdziałania z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzież 49

DZIAŁ III
Organy szkoły i ich kompetencje 51

DZIAŁ IV
Rozdział 1 Organizacja nauczania 65
Rozdział 2 Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki 69
Rozdział 3 Organizacja wychowania i opieki 69
Rozdział 4 Organizacja szkoły 81

DZIAŁ V
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 93

DZIAŁ VI
Rozdział 1 Obowiązek szkolny 102
Rozdział 2 Prawa i obowiązki członków społeczności szkolnej 104
Rozdział 3 Prawa i obowiązki uczniów 105
Rozdział 4 Strój szkolny 108
Rozdział 5 Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 108
Rozdział 6 Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia 109
Rozdział 7 Rodzaje i warunki przyznawania nagród oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody 110
Rozdział 8 Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwołania się od kary 112
Rozdział 9 Przeniesienie ucznia do innej szkoły 114

DZIAŁ VII
Rozdział 1 Wewnątrzszkolne zasady oceniania 116
Rozdział 2 Promowanie i ukończenie szkoły 150

DZIAŁ VIII
Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole 152

DZIAŁ IX
Ceremoniał szkolny 157

DZIAŁ X
Postanowienia końcowe 161

pobierz
Wykonanie strony: ©2018r. Prowadzenie strony: Admin Wszelkie prawa zastrzeżone - Dyrektor» do góry